Dnes
Teplota: 3.5 °C

Školství

Domov důchodců

Město Náchod zřizuje školy v právní formě příspěvkových organizací.

Vzdělávání ve školách se uskutečňuje prostřednictvím školních vzdělávacích programů, které vydává ředitel školy a zveřejní je na přístupném místě školy. Každá škola si vytváří vlastní školní vzdělávací program, vždy musí být v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro jednotlivé druhy škol, který vydává ministerstvo.

Školská rada

Orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy je školská rada, která se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách dle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb

Mateřské školy

Předškolní vzdělávání na území města Náchoda poskytuje sedm mateřských škol. Dvě jednotřídní MŠ jsou součástí větších MŠ jako jejich odloučená pracoviště. Všechny mateřské školy jsou ve velmi dobrém stavu, jejich součástí jsou školní jídelny, vybavení odpovídá náročným hygienickým požadavkům a je průběžně modernizováno.

Základní školy

Základní vzdělávání poskytují tři úplné základní školy, tj. se všemi devíti postupnými ročníky a tři neúplné základní školy v městských částech Babí, Běloves a ve Starém Městě. V nich mohou děti absolvovat výuku do pátého ročníku 1. stupně ZŠ, povinnou docházku ve 2.stupni ZŠ pak plní v úplných základních školách v Náchodě. Všechny ZŠ poskytují velmi dobré podmínky pro vzdělávání, jejich součástí jsou moderní školní kuchyně a jídelny, budovy škol jsou průběžně modernizovány a vybavovány. Školy poskytují i zájmové vzdělávání ve školních družinách, klubech a zájmových kroužcích.

Umělecké vzdělávání poskytuje Základní umělecká škola. Obory - hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický.
Zájmové vzdělávání - poskytuje v široké nabídce pro všechny věkové kategorie dětí, i pro dospělé Středisko volného času Déčko.

Školy a školská zařízení v centru města, jiný zřizovatel


Základní škola poskytuje vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Zakladní a mateřská škola J. Zemana
zřizuje Královéhradecký kraj

Střední školy


Středoškolské vzdělávání poskytuje v Náchodě pět středních škol
tři školy zřizuje Královéhradecký kraj
Jiráskovo gymnázium Náchod
Obchodní akademie Náchod
VOŠ stavební a SPŠ stavební arch. Jana Letzela Náchod
Academia Mercurii střední soukromá škola s.r.o.
Střední odborná škola sociální - Evangelická akademie Náchod - církevní škola
zřizovatel Synodní rada církve Českobratrské evangelické

Vzdělávací instituce

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje,
pracoviště Náchod
zřizuje Královéhradecký kraj

Kontrolní činnost

Česká školní inspekce pracoviště Náchod
organizační složka státu

Školská poradenská zařízení

Pedagogicko psychologocká poradna, pracoviště Náchod
zřizuje Královéhradecký kraj
SPC- Speciálně pedagogické centrum, pracoviště Náchod
zřizuje Královéhradecký kraj
Kompas- Středisko výchovné péče
zřizuje MŠMT
Archa - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
zřizuje občanské sdružení Dokořán