Dnes
Teplota: 4.0 °C

Rada města Náchoda

Ilustrační obrázek

Vyhledávání v usneseních rady

Termíny jednání rady

Jednání rady města se uskuteční 28. ledna 2019


Souhrn usnesení ze 6. schůze Rady města Náchoda konané 17. prosince 2018

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 6/104/18 - rada města p o v ě ř u j e

č. 14429/2018 - odbor SMF rozhodováním o zveřejňování záměrů obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout, propachtovat jej nebo poskytnout jako výpůjčku dle § 39 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění

Usnesení č. 6/105/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 14827/2018 - uzavření smlouvy o právu rozšířit stavbu na sousední pozemek při zateplení budovy č. SMF/3249/2018 pro Společenství vlastníků jednotek Zahradní 288 a 289, IČO: 25988808, Zahradní 288, Běloves, 547 01 Náchod, zastoupené paní ********* - místopředsedou výboru za finanční náhradu 4.865,- Kč + DPH

Usnesení č. 6/106/18 - rada města s o u h l a s í

č. 18161 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.500 v č.p. 252 v Náchodě, Českoskalická ul. s p. ********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.01.2019 do 31.03.2019

č. 18162 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.3 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem ********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.01.2019 do 31.03.2019

č. 18163 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 9 s ********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.01.2019 do 31.03.2019

č. 18164 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 1 s ********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.01.2019 do 31.03.2019

č. 18165 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 12 se ********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.01.2019 do 31.03.2019

č. 18166 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 8 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem ********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.01.2019 do 31.03.2019

č. 18167 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 10 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní ********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.01.2019 do 31.03.2019

č. 18168 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 7 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě ********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.01.2019 do 31.03.2019

č. 18169 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 11 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem ********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.01.2019 do 31.03.2019

č. 18170 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 2 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní ********, kde bude promítnuta změna osobních údajů

Usnesení č. 6/107/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

č. 18171 - informaci o ukončení Smlouvy o ubytování na místnost č. 5 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě k 30.11.2018

Usnesení č. 6/108/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 18172 - uzavření Smlouvy o výpůjčce č. SMF/3245/2018 s platností od 01.01.2019

č. 18173 - uzavření Smlouvy o výpůjčce č. SMF/3244/2018 s platností od 01.01.2019

č. 18174 - uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. SMF/3243/2018 s platností od 01.01.2019

č. 18175 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s pí ********

č. 18176 - zaslání výzvy nájemci bytu č. 2 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě dle § 2291, odst. (3) zákona č. 89/2012 Sb.

Usnesení č. 6/109/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 2616 - Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. SM/780/2006 se společností Pavigo s.r.o., IČO 26236621, v předloženém znění. Smlouva bude ukončena dohodou k 31.12.2018 podle článku IV. odst. 1. nájemní smlouvy

č. 3350 - Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. SMF/2209/2012 s ********, v předloženém znění. Smlouva bude ukončena dohodou k 31.12.2018 podle článku VI. odst. 1. nájemní smlouvy

č. 3375, 13958/2018 - Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. SMF/2280/2013 s ********, IČO 46503170, v předloženém znění. Smlouva bude ukončena dohodou ke dni 31.12.2018 podle čl. VI. odst. 1. nájemní smlouvy a

záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1162/1 v katastrálním území Náchod u budovy polikliniky č.p. 738 v ul. Němcové, za účelem parkování jednoho motorového vozidla

č. 9785/2018 - Pachtovní smlouvu VS 6408001718, č. SMF/3246/2018 se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, v předloženém znění. SŽDC přenechává městu Náchod část pozemkové parcely č. 2067/1 o výměře 316 m2 v katastrálním území Náchod, za účelem užívání a používání zpoplatněného parkoviště „U Bílé růže". Pachtovné je stanoveno ve výši 100,- Kč/m2/rok, tj. 31.600,- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2019. Pachtovné bude uhrazeno i zpětně za období od 1.2.2017 do 21.5.2018 ve výši 1.000,- Kč + DPH a za období od 22.5.2018 do 31.12.2018 v poměrné výši pachtovného 19.393,- Kč + DPH. Dále město Náchod uhradí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního pachtovného tj. 9.559,- Kč (včetně DPH) nejpozději do 15.1.2019. Tato jistota bude sloužit k zajištění pachtovného či jiných pohledávek SŽDC vůči městu Náchod vzniklých v souvislosti s tímto pachtem, či s porušením podmínek pachtu

č. 12452/2018 - uzavření nájemní smlouvy č. SMF/3235/2018 se společností Pavigo s.r.o., IČO 26236621, v předloženém znění. Smlouvou se přenechává do užívání část veřejně přístupného prostoru o výměře 1 m2 vedeného jako chodba v budově č.p. 1845 v ulici Zámecká, která se nachází na stavební parcele č. 3208 v katastrálním území Náchod, za účelem umístění a provozování nápojového automatu. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 12.000,- Kč/rok + DPH s každoročním navýšením o inflaci stanovenou ČSÚ. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1.12.2018 do 31.12.2019 s automatickým prodloužením v následujících letech

č. 12818/2018 - smlouvu o výpůjčce č. SMF/3237/2018 se spolkem Liga proti rakovině Náchod, z.s., IČO 48622435, v předloženém znění. Smlouvou se přenechává do bezplatného užívání nebytový prostor místnost č. 241 o výměře 23 m2 ve druhém nadzemním podlaží budovy č.p. 1759 v ulici Pražská v Náchodě včetně přístupového schodiště, za účelem využití pro kancelářskou činnost související s informováním veřejnosti o prevenci nádorových onemocnění a o rizikových faktorech spolupodílejících se na jejich vzniku. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2019. Spolek bude hradit náklady na energie a služby s výpůjčkou spojených

č. 12831/2018 - smlouvu o výpůjčce č. SMF/3238/2018 se spolkem Český svaz bojovníků za svobodu, IČO 00442755, v předloženém znění. Smlouvou se přenechává do bezplatného užívání nebytový prostor místnost č. 245 o výměře 33,5 m2 ve druhém nadzemním podlaží budovy č.p. 1759 v ulici Pražská v Náchodě včetně přístupového schodiště, za účelem využití pro kancelářskou činnost související s informováním veřejnosti o národním boji za svobodu a státní samostatnost bývalé Československé republiky. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2019. Spolek bude hradit náklady na energie a služby s výpůjčkou spojených

č. 12897/2018 - smlouvu o výpůjčce č. SMF/3236/2018 s organizací TyfloCentrum Hradec Králové o.p.s., IČO 25975498, v předloženém znění. Smlouvou se přenechává do bezplatného užívání nebytový prostor místnost č. 249 o výměře 38 m2 ve druhém nadzemním podlaží budovy č.p. 1759 v ulici Pražská v Náchodě včetně přístupového schodiště, za účelem využití pro kancelářskou činnost související s poradenstvím, vzděláváním, informováním a ostatními službami poskytovanými zdravotně postiženým občanům. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2019. Organizace bude hradit náklady na energie a služby s výpůjčkou spojených a

souhlasí se společným užívání nebytového prostoru (kanceláře) společností TyfloCentrum Hradec Králové o.p.s., IČO 25975498, a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky, IČO 65399447. Společné užívání se týká nebytového prostoru místnosti č. 249 o výměře 38 m2 v budově č.p. 1759 v ulici Pražská v Náchodě

č. 13608/2018 - uzavření nájemní smlouvy č. SMF/3241/2018 s paní Ing. Slavomírou Sukovou, v předloženém znění, na pronájem části pozemkové parcely č. 952/1 o výměře 25 m2 v katastrálním území Náchod, za účelem parkování motorových vozidel do vybudování sjezdu na dobu 1 roku. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností ode dne 1.1.2019 do 31.12.2019. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 1.250,- Kč/rok

č. 13647/2018 - smlouvu o výpůjčce č. SMF/3239/2018 se spolkem HOLKEY Náchod z.s., IČO 07399286, v předloženém znění. Smlouvou se přenechává do bezplatného dočasného užívání ledová plocha na Zimním stadionu v Náchodě v budově na stavební parcele č. 2871 v katastrálním území Náchod v ul. Na Strži, za účelem využití pro tělovýchovnou a sportovní činnost. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2019 dle předem stanoveného časového rozpisu

č. 13672/2018 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/3234/2018 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Kabelové vedení NN včetně pilíře NN bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1182/3 v katastrálním území Náchod v předpokládané délce cca 3 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 13847/2018 - smlouvu o výpůjčce č. SMF/3240/2018 s organizací Muzeum Náchodska, IČO 00084930, v předloženém znění. Smlouvou se přenechávají do bezplatného dočasného užívání nebytové prostory o celkové výměře 136,57 m2 v prvním nadzemním podlaží v budově č.p. 247 v ul. Tyršova v Náchodě, a to místnost č. 103 - výstavní síň o výměře 115,55 m2, místnost č. 104 - kancelář o výměře 17,98 m2 a místnost č. 105 - sociální zařízení o výměře 3,04 m2, za účelem využití pro výstavní, kulturní a vzdělávání činnost. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2019

č. 13972/2018 - záměr výpůjčky části stavební parcely č. 338/1 o výměře cca 2700 m2 v katastrálním území Náchod, za účelem zajištění prozatímního parkování pro obyvatele Plhova v době provádění teplofikace Plhov

č. 14080/2018 - záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1162/1 v katastrálním území Náchod u budovy polikliniky č.p. 738 v ul. Němcové, za účelem parkování jednoho motorového vozidla

č. 14613/2018 - smlouvu o výpůjčce č. SMF/3247/2018 mezi městem Náchod a Správou přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace, IČO 06435483, s případnými úpravami advokátní kanceláře JUDr. Svobody. Smlouvou o výpůjčce se společnosti předává do bezplatného dočasného užívání pozemková parcela č. 558/3 a pozemková parcela č. 576/1 v katastrálním území Běloves, za účelem provozování dětského dopravního hřiště pro dopravní výuku, včetně využití kiosku, ekologického WC, mobilních buněk pro ukládání herních a dopravních prvků a technického vybavení a jako kancelář. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2019. Veškeré provozní náklady spojené s výpůjčkou bude hradit příspěvková organizace

č. 14743/2018 - smlouvu o výpůjčce č. SMF/3248/2018 mezi městem Náchod a společností Technické služby Náchod s.r.o., IČO 25270095, v předloženém znění. Smlouvou se společnosti předává do bezplatného užívání komunální vysavač Glutton 2211E včetně příslušenství, za účelem využití k úklidu ulic a ostatních veřejných prostranství města Náchod. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.12.2018

č. 3913 - Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při plánování výstavby č. SMF/3080/2017, který bude uzavřen s panem ********

č. 15017/2018 - záměr koupě budovy č.p. 399, která je součástí pozemku st.p.č. 403/6 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 7966 m2 a dále pozemku st.p.č. 163/3 (zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště) o výměře 207 m2, st.p.č. 176/2 (zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště) o výměře 27 m2, p.č. 75/1 (ostatní plocha - manipulační plocha) o výměře 67 m2, p.č. 78/2 (zahrada) o výměře 25 m2, p.č. 83/5 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 504 m2, p.č. 2190/2 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 40 m2, p.č. 2190/6 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 2523 m2 a p.č. 2313 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 255 m2 vše v k. ú. Náchod z majetku společnosti Protivítr - invest s.r.o., IČO: 27477096, Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha do vlastnictví města a

u k l á d á

odboru SMF vystavit objednávku na zpracování znaleckého posudku na výše uvedené nemovitosti panu Ing. Antonínu Vymetálkovi, CSc., IČO: 11012722

Usnesení č. 6/110/18 - rada města r e v o k u j e

č. 3908 - usnesení č. 1/6/18 ze dne 12.11.2018 týkající se akce č. 3908 a

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy č. SMF/3220/2018 v předloženém znění, kteroužto smlouvou město Náchod přenechá do užívání část o výměře 40 m2 z pozemku p. č. 833/19 v k. ú. Náchod panu ********a ******** za účelem příjezdu ke garážím za nájemné ve výši 800 Kč/rok, a to na dobu neurčitou s účinností od 01.01.2019. Nájemné bude uhrazeno také zpětně za období od 1.7.2018 do 31.12.2018 ve výši 400,- Kč

Usnesení č. 6/111/18 - rada města z a m í t á

č. 14382/2018 - žádost společnosti Olife Energy, a.s., IČO 29291879, na pronájem části pozemkové parcely č. 2308 v katastrálním území Náchod, za účelem využití 2 parkovacích stání včetně části pozemku přiléhajícího k parkovišti pro instalaci a provozování dobíjecí stanice pro elektromobily a pověřuje odbor správy majetku a financování jednat s odborem dopravy a silničního hospodářství o novém návrhu vhodného umístění této dobíjecí stanice pro elektromobily.

Vyhlášení Dotačního programu na podporu sociálních služeb 2019

Usnesení č. 6/112/18 - rada města s c h v a l u j e

vyhlášení „Programu na podporu spolků a ostatních neziskových organizací v oblasti sociálních služeb na rok 2019"

Vyhlášení Dotačního programu na podporu vzdělávání 2019

Usnesení č. 6/113/18- rada města s c h v a l u j e

vyhlášení „Programu na podporu spolků a ostatních neziskových organizací v oblasti vzdělávání na rok 2019"

Žádost o úpravu limitu na odpisy a mzdového limitu pro rok 2018

Usnesení č. 6/114/18 - rada města s c h v a l u j e

- zvýšení závazného ukazatele na odpisy na rok 2018 bez navýšení

provozního příspěvku v celkové výši 42 097,50 Kč pro

příspěvkové organizace dle návrhu

- zvýšení závazného ukazatele mzdového limitu na rok 2018 bez

navýšení provozního příspěvku v celkové výši 42 200,00 Kč pro

příspěvkové organizace dle návrhu

Žádost o schválení přijetí daru pro MŠ, Náchod, Alšova 952

Usnesení č. 6/115/18 - rada města s c h v a l u j e

přijetí nepeněžních darů pro PO Mateřská škola, Náchod, Alšova 952 v celkové hodnotě 14 250,- Kč

Žádost ZŠ Náchod-Plhov, Příkopy 1186 o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

Usnesení č. 6/116/18 - rada města s o u h l a s í

s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole Náchod-Plhov, Příkopy 1186 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 15 093,- Kč v rámci projektu Obědy pro děti

Plat ředitele příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb Marie

Usnesení č. 6/117/18 - rada města s t a n o v u j e

plat ředitele příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb Marie v navržené výši od 01.01.2019

Směrnice Rady města Náchoda, kterou se stanoví postupy pro případ obdržení žádosti o sjednání podmínek fyzického zásahu do pozemku či stavby města

Usnesení č. 6/118/18 - rada města s c h v a l u j e

Směrnici rady města Náchoda kterou se stanoví postupy pro případ obdržení žádosti o sjednání podmínek fyzického zásahu do pozemku či stavby města s účinností od 1.1.2019 a

u k l á d á

odboru SMF připravit v součinnosti s městským právníkem Mgr. Smekem příslušný vzor smlouvy o právu provést stavbu

Prodloužení již dříve povolených vyhrazených stání v Náchodě

Usnesení č. 6/119/18 - rada města s o u h l a s í

s prodloužením dříve povolených vyhrazených parkovacích míst pro invalidy, firmy a organizace, vystavení zboží před prodejnou, umístění reklamních stojanů tzv. Á-ček a umístění předzahrádek v Náchodě

Plnění rozpočtu za listopad 2018

Usnesení č. 6/120/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

Propočet nákladů na komunální odpad na rok 2019

Usnesení č. 6/121/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu a

p o v ě ř u j e

Ing. Čtvrtečku sestavením pracovní skupiny k zahájení diskuse k problematice odpadové politiky pro rok 2020

Pasporty VO a mobiliáře

Usnesení č. 6/122/18 - rada města s c h v a l u j e

pravidla pro udržování pasportu veřejného osvětlení a pasportu mobiliáře dle tohoto materiálu s účinností od 1.1.2019

Usnesení č. 6/123/18 - rada města u k l á d á

jednateli TS Náchod s.r.o. písemně zmocnit pana Květoně za stálou aktualizaci pasportu veřejného osvětlení s účinností od 1.1.2019

Usnesení č. 6/124/18 - rada města u k l á d á

tajemnici úřadu Mgr. Mílové rozšířit pracovní náplň ing. Jonáše o stálou aktualizaci pasportu mobiliáře s účinností od 1.1.2019

Dodatek č. 3 k Mandátní smlouvě se Správou budov s.r.o.

Usnesení č. 6/125/18 - rada města s c h v a l u j e

dodatek č. 3 k mandátní smlouvě č. SMF/2010/2011

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/21/2019

Usnesení č. 6/126/18 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č. SMF/21/2019

Žádost Petra Moce o stanovisko vlastníka pozemku k navrhovanému dopravnímu značení v ul. Komenského

Usnesení č. 6/127/18 - rada města z a m í t á

žádost

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 6/128/18 - rada města s c h v a l u j e

posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby Město Náchod podalo žádosti o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

Návrh na odměny ředitelům PO II. pololetí 2018

Usnesení č. 6/129/18 - rada města s c h v a l u j e

vyplacení odměn za II. pololetí 2018 ředitelům PO dle návrhu

Žádost o slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka - Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Usnesení č. 6/130/18 - rada města s c h v a l u j e

uhrazení pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě organizaci Svaz průmyslu a dopravy České republiky (IČO 00536211), zastoupené paní Dagmar Kuchtovou - generální ředitelkou, ve výši 17 750 Kč vč. DPH na akci „Živá knihovna povolání", která se uskuteční dne 15. 1. 2019

Reprezentační ples města Náchoda, Primátoru a.s. a Beránku Náchod a.s. - vstupné

Usnesení č. 6/131/18 - rada města s ch v a l u j e

výši vstupného na Reprezentační ples města Náchoda, Primátoru a.s. a Beránku Náchod a.s., velký sál 200 Kč, malý sál 150 Kč, stání 100 Kč a cenu jednoho losu do soutěže o ceny 20 Kč

Dotační programy na podporu sportu pro rok 2019

Usnesení č. 6/132/18 - rada města s c h v a l u j e

vyhlášení dotačních programů na podporu sportu pro rok 2019, a to „Dotačního programu na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu", „Dotačního programu z výnosu města ze sázkových her na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu" a „Dotačního programu z výnosu města ze sázkových her na podporu individuálního sportu fyzických osob reprezentujících město Náchod v mezinárodním měřítku"

Pojízdné prodejny v příměstských částech

Usnesení č. 6/133/18 - rada města u k l á d á

odboru SMF nalézt v rozpočtu 2019 potřebné finanční zdroje na pokrytí provozu pojízdné prodejny v příměstských částech Lipí, Jizbice a Dobrošov

Program prevence kriminality pro rok 2019

Usnesení č. 6/134/18 - rada města s c h v a l u j e

vyhlášení „Programu prevence kriminality pro rok 2019"

Účelová neinvestiční dotace na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů Náchod na rok 2018

Usnesení č. 6/135/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

poskytnutí účelové neinvestiční dotace městu Náchod z Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR prostřednictvím Královéhradeckého kraje na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů Náchod na rok 2018 ve výši 25 590,00 Kč

Smlouva o výkonu funkce jednatele - Technické služby Náchod

Usnesení č. 6/136/18 - rada města s c h v a l u j e

postup spočívající ve schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele městem, jako jediným společníkem obchodní korporace Technické služby Náchod, s. r. o., v předloženém znění, a v jejím následném uzavření mezi touto obchodní korporací a jejím novým jednatelem, jakmile začne vykonávat funkci

Organizační změny v městském úřadu - změna názvu odboru a zřízení nového odboru, vytvoření funkčního místa, stanovení celkového počtu zaměstnanců města Náchoda zařazených do úřadu

Usnesení č. 6/137/18 - rada města z ř i z u j e

s účinností od 01.03.2019 odbor školství

Usnesení č. 6/138/18 - rada města s o u h l a s í

s účinností od 01.03.2019 s vytvořením 1 funkčního místa vedoucího odboru školství

Usnesení č. 6/139/18 - rada města m ě n í

s účinností k 01.03.2019 název odboru sociálních věcí a školství na odbor sociálních věcí

Usnesení č. 6/140/18 - rada města s t a n o v u j e

podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v městském úřadu na 184, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců uvolněných pro výkon veřejné funkce, s účinností od 01.03.2019

Rozpočtová opatření od 30.11.2018

Usnesení č. 6/141/18 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 111 až č.115 a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí daná rozpočtová opatření

Žádost o souhlas s projektovými záměry ředitelky SVČ Déčko

Usnesení č. 6/142/18 - rada města s o u h l a s í

se zapojením PO SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243 do projektových záměrů v roce 2019 v celkové výši 175 200 Kč

Žádost o souhlas s výkonem výdělečné činnosti

Usnesení č. 6/143/18 - rada města s o u h l a s í

s výkonem výdělečné činnosti „ Odborný pedagogický průvodce v projektu Šablony 2 " ředitelky SVČ Déčko, Náchod Zámecká 243

Vyhrazené parkovací místo pro potřeby ordinací praktických lékařů pro děti a dorost v ul. Purkyňova

Usnesení č. 6/144/18 - rada města s c h v a l u j e

zřízení 1 vyhrazeného parkovacího místa osvobozeného od poplatku v ul. Purkyňova pro rodiče s dětmi / po dobu výstavby nemocnice /

Změna na pozici ředitele - Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace

Usnesení č. 6/145/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

vzdání se funkce současného ředitele příspěvkové organizace Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves se sídlem Masarykovo náměstí 40, Náchod, 547 01, IČO: 064 35 483, pana MUDr. Jana Falty k 31. 12. 2018

Usnesení č. 6/146/18 - rada města j m e n u j e

paní Bc. Martinu Švorcovou ředitelkou příspěvkové organizace: Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace, se sídlem Masarykovo náměstí 40, Náchod, 547 01, IČO: 06435483, s účinností od 01. 01. 2019

Usnesení č. 6/147/18 - rada města s t a n o v u j e

plat ředitele příspěvkové organizace v navržené výši od 1.01.2019

Plat ředitele příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda

Usnesení č. 6/148/18 - rada města s t a n o v u j e

stanovuje plat ředitele příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda v navržené výši od 01.01.2019

Plat ředitele příspěvkové organizace Kino Vesmír

Usnesení č. 6/149/18 - rada města s t a n o v u j e

plat ředitele příspěvkové organizace Kino Vesmír v navržené výši od 01.01.2019

Schválení změn odpisového plánu pro rok 2018

Usnesení č. 6/150/18 - rada města s c h v a l u j e

změnu odpisového plánu pro rok 2018 pro PO Sportovní zařízení města Náchoda, PO Kino Vesmír v navrhované výši

Memorandum o porozumění a vzájemné spolupráci - Oblastní nemocnice Náchod, a. s.

Usnesení č. 6/151/18 - rada města o d r o č u j e

rozhodnutí

Nabídka označení budov Městského úřadu

Usnesení č. 6/152/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky na dodávku a montáž světelných nápisů na budovy Městského úřadu pro společnost Elektro Drapač s.r.o IČO 25280236

Dodatek č. 2 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod

Usnesení č. 6/153/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod, č. smlouvy ES 11712

Oranžové hřiště Myslbekova - Náchod

Usnesení č. 6/154/18 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy č. OH 23_18 o poskytnutí finančního nadačního příspěvku v předloženém znění na akci „Oranžové hřiště Myslbekova - Náchod" - s Nadací ČEZ, Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČO 26721511

Komise rady města

Usnesení č. 6/155/18 - rada města s c h v a l u j e

složení komisí rady takto :

komise pro obřady a slavnosti

předseda - Petrová Zdenka

členové : Ing. Bělobrádková Ladislava, Čermáková Ludmila, Machová Hana, Ing. Pitašová Věra, Štěpánová Věra, Havlíčková Magda, Kubíčková Bronislava, RNDr. Ivana Šimurdová, Karel Maněna, Bašová Petra

tajemník - Hana Čápová

komise pro záměry města

předseda - Dvorský Marek

členové : Ing. Jan Řehák, Ing. René Hubka, Viktor Vlach, Ing. Tomáš Fulka, Zdeněk Hlušička, Lukáš Habr,

tajemník - Hetfleišová Jana

dopravní komise

předseda - Petr Jirásek

členové : Ivan Chocholouš, Tomáš Böhm, Pavel Sokolář, Ing. Jaroslav Rohulán,Marek Bauer, Ing. Robert Patzelt, Jiří Prokop, Jiří Maršík

tajemník - Ing. Radka Konárková

komise výstavby a územního plánování

předseda - Ing. Tomáš Šubert

členové : Ing. Arch. Michal Ježek, Mgr. Jan Ježek, Mgr. Martin Tesař, Petr Mach, Ing. Pavel Korda, Kamil Bořek

tajemník - Irena Vlachová

komise životního prostředí a čistoty města

předseda - Ing. Iva Cvetanova

členové : Jaroslav Jung, Jiří Spíšek, Stanislav Zemánek, Kamil

Bořek, Karolína Šurínová, Martin Zelený, Adam Hloušek, Ing. Pavel Korda

tajemník - Bc. Andrea Brandejsová

kulturní komise

předseda - Bc. Tomáš Magnusek

členové : Milena Vítková, Jakub Nosek, Tomáš Unger, Lada Adámková, Mgr. Zuzana Kůrková, Miloš Malý

tajemník - Jiří Hejzlar

sportovní komise

předseda - Mgr. Michal Brát

členové : Ludmila Zelená, Miroslav Špaček, Ing. Milan Vik, Pavel Sedláček, Petr Jirásek, Jan Zima, Lukáš Habr, Mgr. Miroslav Jindra, Hana Kopecká, Ing. Josef Merta

tajemník - Mgr. Jan Špaček

komise sociální

předseda - Petra Bašová

členové : Mgr. Iva Laštovicová, Judita Koubková, Simona Prouzová, Marie Rohulánová, Mgr. Denisa Pokorná, Ing. Pavla Maršíková

tajemník - Mgr. Marcela Šťastná

komise prevence kriminality

předseda - Marie Šimonová

členové : Mgr. Michal Malý, Renata Dzurková, Bc. Petr Valica, JUDr. Miroslav Prouza, Ing. Jiří Jedlička, Antonín Falta

tajemník - Miroslav Horák

komise lázeňská

předseda - MUDr. Jan Falta

členové : Dominik Melichar, MUDr. Pavel Koubek, Lubor Zoufal, Simona Prouzová, Ivana Tomková, Mgr. Renata Klimešová,

tajemník - Bc. Kamil Krunka

školská komise

předseda - Mgr. Radka Lokvencová

členové : JUDr. Dita Vávrová, MUDr. Tomáš Žďárský, Hana Stoklasová, Simona Andrejsová, RNDr. Věra Svatošová, Štěpán Kačer, Mgr. Zuzana Kůrková, Mgr. Pavla Hoffmanová

tajemník - Renata Jirmanová

komise cestovního ruchu

předseda - Miroslav Brát

členové : Jan Linhart, Jan Žák, Miloslava Linhartová, Kamil Kutý,

Pavel Krupa, Ivana Tomková

tajemník - Bc. Kamil Krunka

letopisecká a místopisná komise

předseda - Mgr. Martin Tesař

členové : Milan Samek, Tomáš Unger, Petr Břenda, Martin Zelený, Mgr. Věra Vlčková, Mgr. Alena Čtvrtečková

tajemník - Bc. Kamil Krunka

komise pro řešení budoucnosti areálu Tepny

předseda - Michal Kudrnáč

členové : Ing. Arch. Michal Ježek, Vladimír Helta, Mgr. Martin

Tesař, Ing. Petr Tichý, Jakub Kopecký, Marek Bauer,

+ předsedové komisí : pro záměry města, ŽP, výstavby, dopravní

s hlasem poradním

tajemník - Ing. Andrea Lipovská

komise pro řešení Smart City Náchod

předseda - Ing. Milan Marek

členové : Petr Hrubý, Ing. Karel Maršík, Martin Malý, Daniel Rufer,

Ing. Tomáš Fulka, Marek Bauer

tajemník - Alena Marešová

Usnesení č. 6/156/18 - rada města z ř i z u j e

škodní a likvidační komisi a schvaluje toto složení

předseda - Mgr. Hana Mílová

členové - Věra Hořínková, Bc. Hana Horáková, Ing. Pavla Maršíková, Ing. Ladislav Šimek, Jitka Podstavcová

Usnesení č. 6/157/18 - rada města, v působnosti valné hromady, volí

s účinností od 13.1.2019 tyto členy dozorčích rad :

Správa budov Náchod, s.r.o. - Ladislava Škodová, Ing. Pavla Maršíková, Marek Bauer

Lesy města Náchoda, spol. s r. o. - Miroslav Brát, Ing. Karel Maršík, Ladislav Helta

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. VYS/02/2017

Usnesení č. 6/158/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. VYS/02/2017 na akci „Územní studie veřejného prostranství lokality „Nad nemocnicí" se zhotovitelem Ing. Eduardem Žaludou IČO:73580872 a zároveň pověřuje MěÚ Náchod rozhodnout o finálním znění předloženého konceptu návrhu dodatku č.1.

Dodatek č.1 k příkazní smlouvě č. IRM/477/2017

Usnesení č. 6/159/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dodatku č.1 k příkazní smlouvě č. IRM/477/2017 s Příkazníkem Regional Development Agency, IČO: 70157855 a zároveň pověřuje MěÚ Náchod rozhodnout o finálním znění předloženého konceptu návrhu dodatku č.1.

OPŽP - Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Náchod, předložení žádosti o podporu, zplnomocnění

Usnesení č. 6/160/18 - rada města s o u h l a s í

s předložením žádosti o podporu na projekt „Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Náchod" do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, výzvy č. 102 a dále RM zplnomocňuje Ing. Romanu Pichovou k zastupování Města Náchoda jednáním se SFŽP v rámci předkládaného projektu

OPŽP - modernizace sběrného dvora - předložení žádosti o podporu, zplnomocnění

Usnesení č. 6/161/18 - rada města s o u h l a s í

s předložením žádosti o podporu na projekt modernizace sběrného dvora do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, výzvy č. 104, dále RM zplnomocňuje Ing. Romanu Pichovou k zastupování Města Náchoda jednáním se SFŽP v rámci předkládaného projektu a dále RM schvaluje uzavření objednávky na zpracování žádosti o podporu a přílohy analýza potenciálu produkce odpadů se společností DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, IČ 64826996 za nabídkovou cenu 60.500,- Kč vč. DPH (50.000,- Kč bez DPH)

Víceúčelové hřiště Hamra - DODATEK č.2, termín dokončení hřiště, více/méně práce

Usnesení č. 6/162/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo IRM/522/18 v odsouhlaseném znění na akci „Veřejný stadion Hamra - víceúčelové hřiště, Náchod" se zhotovitelem VYSSPA Sports Technology s.r.o.se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň na základě předložených změnových listů č.2 a 3.

Projektová dokumentace ZŠ Komenského - Českoskalická

Usnesení č. 6/163/18 - rada města s c h v a l u j e

úpravu objednávky pro PROXION s. r. o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod, IČ: 25264451, na vypracování projektové dokumentace vč. vyjádření, stanovisek a žádosti o stavební povolení, pro energetická opatření budovy na školním pozemku ZŠ Komenského v Náchodě schválenou RM ze dne 10. 9. 2018 pod číslem usnesení 171/4387/18, na PD stavebních úprav budovy na pozemku ZŠ Komenského.

Odkanalizování kuchyně v návaznosti na odlučovač tuků - PD

Usnesení č. 6/164/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky pro Ing. Jiřího Litoše, Palachova 1742,

547 01 Náchod, IČO: 72853263 projektová dokumentace - Odkanalizování kuchyně v návaznosti na odlučovač tukůJan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta